เกี่ยวกับข้าพเจ้า

ชื่อ นายอนนท์ หาญโกรธา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ำนาญการ
วุฒิ ค.ม. โสตทัศนศึกษา
โรงเรียน บ้านทองหลาง ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษา
พ.ศ. 2527 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จาก โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2533 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2537 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ กศ.บ. (เกียรตินิยม) วิชาเอก การประถมศึกษา (คุรุทายาท) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
พ.ศ. 2545 จบการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ ค.ม. วิชาเอก โสตทัศนศึกษา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2537 บรรจุที่โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3
พ.ศ. 2548 ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนบ้านทองหลาง ตำแหน่งปัจจุบัน ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา อบรมและดูงานที่สำคัญ
พ.ศ. 2543 ได้รับคัดเลือกจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสปช. ไปเป็นครูสอนภาษาไทย และวัฒนธรรรมไทย ที่โรงเรียนวัดวชิรธรรมปทีป รัฐนิวยอร์ก และได้ไปทัศนศึกษาดูงานในรัฐต่างๆ อีกประมาณ 13 รัฐ

พ.ศ. 2550-2551 ได้รับคัดเลือกจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสพฐ. ไปเป็นครูสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย ที่ โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2546 ตัวแทนเขตฯ อบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมภาษาปาสคาล ที่ ร.ร.สยามคอมพิวเตอร์ กทม.
พ.ศ. 2548 ตัวแทนเขตฯ อบรมการใช้ ICT เพื่อจัดการเรียนการสอน ที่ วิทยาลัยสันตพล จ.อุดรธานี และประเทศลาว
พ.ศ. 2551 ตัวแทนเขตฯ อบรมโครงการ Intel Teach ที่ สพท.บุรีรัมย์ เขต 4
พ.ศ. 2552  ตัวแทนเขตฯ อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน (โปรแกรม SwishMAX Advance) จัดโดย สทร. สพฐ. ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  จ.อุดรธานี
ฯ ล ฯ

ความรู้ความสามารถพิเศษ
– การเล่นดนตรีพื้นเมืองอีสาน โดยเฉพาะแคน
– ด้านศิลปะ : วาดภาพ เขียนป้าย งานปั้น ฯลฯ

ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
– การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Premier,Adobe Pagemaker,Wordpress,Free Blog and Solftware Blog, Dreamweaver, Authorware, Joomla CMS, Ulead, Pascal, และโปรแกรมประเภท Presentation – Multimedia อื่นๆ

เกียรติบัตรและผลงาน
พ.ศ. 2537 -2540
– รางวัลครูผู้สอนดนตรีดีเด่นระดับจังหวัด
– รางวัลครูผู้สอนดนตรีดีเด่นระดับอำเภอ 4 ปีซ้อน
– รางวัลครูผู้สอนดนตรีดีเด่น ระดับเขตปฏิบัติการที่ 4 2 ปีซ้อน
ฯลฯ

ผลงานด้านการเป็นวิทยากร
– พ.ศ. 2551 วิทยากรครูเครือข่าย Intel Teach
– การใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการ แก่ ผอ. และ ครู ในสังกัดสพท.นม. 6
– การใช้ ICT แก่บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
– การใช้โปรแกรม Macromedia Authoware แก่ครูใน สพท.นม.6
– การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา แก่ครูในอำเภอบ้านเหลื่อม
– พ.ศ. 2552  วิทยากรอบรมครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษ ณ ร.ร.เมืองคง
– พ.ศ. 2552  วิทยากรอบรมพนักงานธุรการ สพท.นม.6 ณ ร.ร.เมืองคง – ร.ร.ชุมชนคงวิทยา

– พ.ศ. 2553  วิทยากรอบรมด้าน ICT แก่ สพป.นครราชสีมา เขต 6,
                         คณะทำงานอบรม Social Media สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สพฐ.
……………….คณะกรรมการจัดทำเกณธ์และตัดสิน Web Media ของสนง.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
……………….คณะทำงานของ Sahavicha.com  สำนักเทคโนฯ ของ สนง.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– พ.ศ. 2554   คณะทำงานของ Sahavicha.com
……………….คณะทำงานอบรม Social Media สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สพฐ. 

 

                         ฯลฯ

ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน (พ.ศ. 2551)
– นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การอ่านร้อยแก้ว ช่วงชั้นที่ 2 งานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน
– นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สิ่งประดิษฐ์วิทย์ฯ ช่วงชั้นที่ 2 งานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน
– นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โปรแกรม Ms Word ช่วงชั้นที่ 2 งานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน
– นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การสืบค้นข้อมูลจาก website ช่วงชั้นที่ 2 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2551

ภาระงานในปัจจุบัน
– เป็นครูประจำชั้น ป.4 ป.5 และ ป.6 สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

งานอดิเรก
– ถ่ายภาพ
– อ่านหนังสือ
– ดูหนัง (vcd)
– ปลูกผักสวนครัว
– เล่นดนตรีพื้นเมืองอีสาน
– ฝึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สนใจ
– ท่องเน็ต ติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
– หาหอยหาปูริมอ่างข้าง ร.ร. มาทำอาหารสไตล์บ้านๆ อยู่แบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

คติธรรมประจำใจ
– อยู่แบบเล็กๆ แต่ทำงานให้ยิ่งใหญ่
– อยากฉลาดก็หัดโง่ซะบ้าง
– จงให้ แล้วจะได้

ความใฝ่ฝันและปรารถนา
– อยากไปเที่ยวประเทศอียิปต์, จีน, และประเทศแถบยุโรป

ความใฝ่ฝันและปรารถนาสูงสุด
อยากเห็นลูกศิษย์ลูกหาที่ปั้นมากับมือเป็นคนดีของสังคม มีอาชีพการงานที่ดี อย่างน้อยต้องดีกว่า “ครู”

สิ่งที่กำลังสนใจ ณ เวลาปัจจุบัน
–  การสร้างเว็บ ประเภท CMS
–  การสร้างเว็บบล็อก
–  การผลิตสื่อประเภท e-learning

สิ่งที่อยาก… ในปัจจุบัน
– อยากมีเวลาเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้เท่าที่ตนมี ในเว็บบล็อก ให้เพื่อนครู หรือผู้ที่สนใจได้อ่าน
– อยากเห็นวงการครู นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ไม่ใช่แค่การสอนวิชาคอมพิวเตอร์

สิ่งที่อยาก…ที่สุดในปัจจุบัน
– อยากให้มีการจัดสรร อัตราครูที่โรงเรียนเพิ่มขึ้น ปัจจุบันโรงเรียนมี 8 ห้อง แต่มีครู 2 คนครับ… ถึงใจสู้ แต่ร่างกายก็เหนื่อยนะ!

ลูกศิษย์ที่ซิดนีย์ข��งกระผม

ลูกศิษย์ลูกหาที่นครซิดนี่ย์ ออสเตรเลีย (พ.ศ.2551)

 

ศิษย์เก่า โปงลางดอนตะหนิน อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา (พ.ศ.2539)

ศิษย์เก่า โปงลางดอนตะหนิน อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา (พ.ศ.2539)

Advertisements

71 thoughts on “เกี่ยวกับข้าพเจ้า

 1. ภาพข้างบนคือบรรดาลูกศิษย์ที่ผมไปสอนที่นครซิดนี่ย์ออสเตรเลีย ครูคิดถึงพวกเราทุกคนนะครับ… ตั้งใจเรียนหัดพูดไทยให้มากๆ มันจะลืม ลืมครูไม่ว่า แต่อย่าลืมภาษาไทย 🙂

 2. สวัสดัครับอาจาร์อนนท์ หาญโกรธาที่เคารพนับถืออย่างสูงยิ่ง
  สบายดีผมว่าทั้งอาจารย์และผมก็สบายดีทั้งคู่นั่นแหละ
  ตอนนี้ผมทำงานที่ญี่ปุ่น เมืองฟูจิเอดะ จังหวัดชิสูโอกะเคน
  ของ เจวีซีตอนนี้เปลี่ยนชื่อไหม่แล้วเป็นอัลฟ่าน่าเทคโนโลยี
  ผมมาทำงานได้หกเดือนแล้วกลับเดือนสิบนี้
  ตอนนี้สุเมตรก็ตั้งวงดนตรีอยู่ที่โคราช
  มีเวบไซต์ของตัวเอง http://www.laiisan.com
  ประมวลกับเมตอยู่นั้นแหละครับ
  ผมถูกส่งมาศึกษาภาษาญี่ปุ่น ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาสามารถสื่อสารได้ดีครับผมสวีสดีครับ โย่ง เด็กบ้านดอนตะหนิน ลูกศิษย์อาจารย์อนนท์ หาญโกรธา

 3. โอ้ ไม่นึกไม่ฝันเลยนะครับว่าจะเจอศิษย์เก่า เจ้าโย่ง มือกลองมือหนึ่งแห่งวงโปงลางดอนตะหนิน (ในอดีต) …เมื่อ 14 ปีก่อนดูเฮ้วๆ ..ข่าวมาว่าจบวิศวะ และได้ไปญี่ปุ่นซะแล้ว …ความสุขของครูทุกคนก็คือเห็นลูกศิษย์ที่ตนสอนมากับมือ..ได้ดี ยังไงก็ส่งภาพบรรยากาศแบบญี่ปุ่นๆ ให้ครูดูด้วยนะ ติดต่อผ่านเว็บไหนของครูก็ได้ ส่วนเว็บสุเมตรครูเข้าไปดูแล้ว ท่าทางจะเอาดีทางดนตรีขนาดหนักเลย 🙂 ขอให้มีความสุข สนุกกับการทำงาน ถ่ายภาพมาเยอะๆ กินปลาดิบระวังท้องอืดก็แล้วกัน แล้วค่อยคุยกันใหม่นะ …

 4. สวัสดีครับครูที่เคารพรักอย่างสูงยิ่งขอบคุณที่โพสลงบอร์ดให้ผมได้ติดต่อได้อีกครั้งหวังว่าครูคงสบายดีนะครับ ส่วนผมกับประมวลก็สบายดี ชอบดนตรีครับเลยต้องผลิตและก็ลุยให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย
  จะได้ไม่เป็นอดีตที่เป็นเพียงสิ่งที่กล่าวขานครับ
  ตอนนี้ทรัพย์พยากรในวงพร้อมเกือบทุกด้านครับที่ขาดคือสปอนเซอร์ครับกำลังหาและเป็นที่ต้องการอย่างมากเลย
  ครูครับลงเบอรโทรทิ้งไว้ให้ผมในอีเมลได้มั๊ยครับ
  sumet@laiisan.com เมตร บ้านสระแดง
  ลูกศิษย์ครูอนนท์ หาญโกรธา

 5. ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป เก็บเล็กผสมน้อย จะเอาดีด้านนี้ ถ้ามันเป็นในเชิงธุรกิจ ก็ทำอย่างธุรกิจ งานช่วยฟรีๆ หรือช่วยๆกัน ประมาณนี้ก็ลดลงมาหน่อย เรามีค่าใช้จ่ายอะไรอย่าให้ขาด… เรื่องสปอนเซอร์ถ้ามีโอกาสครูจะช่วยหาให้นะ 🙂

 6. วันนี้ขอลงภาพเพิ่มเติม เห็นศิษย์เก่าโพสต์เข้ามา จะได้เห็นบรรยากาศวงโปงลางดอนตะหนิน อันเกรียงไกรในอดีต

 7. สวัสดีอีกครั้งครับเป็นงัยบ้างครับ ผมขออนุญาตครูเอาเวปโรงเรียนบ้านโนนทองหลางเป็นเวปเพื่อนบ้านนะครับเพื่อคนที่เข้ามาแล้วอยากจะรู้ข้อมูลส่วนอื่นๆจะได้สะดวกขึ้น ส่วนวงดนตรีตอนนี้ก็รับงานอยู่เรื่อยๆตามแต่เจ้าภาพจะสนับสนุน แต่ที่ดีใจสุดๆเห็นจะเป็นแฟนเพลงจากเกาหลีโทรมาคุยด้วยว่างานเพลงที่ผมทำให้โหลดที่นู่นชอบมากรู้จักลายอิสานเยอะเลยแม้แต่เจ้าของร้านอาหารไทยที่นู่นยังบอกให้นักดนตรีที่นู่นเล่นแบบลายอิสานเพราะชอบ ฟังทีไรทำให้คิดถึงบ้านเรื่อยเลย เมื่อคืนผมไปเล่นที่อ.หนองบุญมาก(9พ.ค.)ฝนตกหนีไม่ทันเปียกหมดวงแต่ตอนเช้าก็มีคนโทรมาสอบถามรายละเอียดเขาบอกว่าเมื่อคืนเล่นห่าวดี..ชอบ..จากปากช่อง เขาจะมีงานเดือนมิ.ย.นี้ ก็ภาวนาให้เขาจ้างทีเถอะสาธุ…………

 8. คนบ้านหนองปรือเด้อครับ
  มาพัฒนาคนบ้านเก่าด้วยนะ
  ครูเก่งๆ ดีๆ เนี่ย ผมเอาใจช่วยครับ
  มีอะไรให้ช่วย ให้สนับสนุน ก็บอกเด้อ..
  ลูกแม่ใหญ่ยู พ่อใหญ่พา ครับ

  เรื่องเกี่ยวกับ e-learning ผมมั่นใจว่าผมทำแน่ๆ ครับ
  แต่หลังจากที่ผมเปิดร้านอินเตอร์เน็ต และสอนเด็กๆ ที่บ้านใช้มันเป็นก่อน
  แต่ผมไม่ได้จบครูครับ ตอนนี้ผมเป็นวิศวกรประจำแท่นเจาะน้ำมัน
  แต่นอนอยู่บ้านมาเป็นเดือนแล้วครับ ทำงานเดือนพักเดือน คิดไว้ว่าจะทำอะไรอยู่ช่วงพัก แต่ยังไม่วางแผนเลย

  สู้ๆๆ คนบ้านเฮา..

 9. ดีใจจังเห็นคนบ้านเดียวกันได้ดิบได้ดี เป็นวิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมันเนี่ย ไม่ธรรมดาเลยนะครับ เคยเห็นในสารคดี ในโฆษณา ที่ต้องนั่งฮ. บินไปกลับเป็นช่วงๆ การเป็นครูเนี่ยแค่เราให้ความรู้อันเป็นประโยชน์แก่ใคร ก็ถือว่าเราเป็นครูแล้ว ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดสีกากี บางคนเป็นครูทั้งชีวิต โดยที่ไม่มีวุฒิทางครูเลย เห็นมีมากมายในสังคมไทยเรา …มีโอกาสก็อยากกลับไปทำงานที่บ้านเราเหมือนกันครับ ยังไงช่วงอยู่บ้านก็ดูแล บอกน้องๆ ให้ตั้งใจเรียน ใฝ่เรียนรู้จะได้เก่งๆ เหมือนน้อง..เถ่า..ไง แล้วเราจะได้พัฒนาบ้านเราช่วยกัน (อย่างวันนี้ 6 ก.ย.ก็จะกลับไปเลือก ส.อบต. ที่บ้านเรา)

 10. มาอีกครั้งครับผม หลังจากพื้นที่ลายอิสานหายไปจากโลกนี้
  มาพร้อมกับการก้าวขึ้นบันไดอีกขั้นของลูกศิษย์คนนี้
  ถ้าครูมีโอกาสแวะเข้ามาในโคราชขอเชิญแวะชิมลาบ ก้อยที่ร้านลายอิสานนะครับ เป็นผลพ่วงที่ต่อยอดมาจากวงดนตรีลายอิสานครับผม

 11. สวัสดีคับ ผมสุวัฒน์คับ ศิษย์เก่าด.ต.น.
  ครูสบายไหมคับ ตอนนี้ผมเรียน ม.ขอนเเก่น อยู่ปี 3 สาธารณสุขศาสตร์ คับ
  พอดีช่วงนี้ผมกำลังหัดเล่นพิณมาได้ระยะนึงเเล้วคับ
  เเต่ยังไปไม่ถึงไหนเลยคับ
  ผมอยากข้อคำเเนะนำคับว่าผมจะเล่นลายเเห่ผมจะต้องเริ่มจากใหนก่อนเเล้วมีโน๊ตดูทรือว่านั้งฟังเเล้วเเกะไปเรื่อยๆคับ

  ยังไงผมก็อยากให้ครูกลับไปสอน ดอนตะหนินเหมือนเดิมคับ
  หลายคนอยากเห็นวงโปงลางอีกคับ หายไปนานเเล้วผมว่าน่าจะถึงเวลากลับมาเเล้วคับ

  ศิษย์เก่ารุ่นสุดท้ายที่ครูสอนคับ

 12. สนใจโครงการสอนภาษาไทย ดครงการของจุฬาครับ อยากทราบว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ ไม่ใช่ศิษญืเก่าจุฬา
  สอบถามเบื้องต้นที่ดครงการแล้ว
  อยากสอบผ่านครับ

 13. สนใจโครงการสอนภาษาไทย โครงการของจุฬาครับ อยากทราบว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ ไม่ใช่ศิษย์เก่าจุฬา
  สอบถามเบื้องต้นที่โครงการแล้ว
  อยากสอบผ่านครับ

 14. สวัสดีคะคุณครูอนนท์ที่เคารพอย่างสูง ตอนนี้หนูฝึกสอนที่ร.ร.
  บุญวัฒนา เพิ่งเรียนรู้ชีวิตการเป็นครูครั้งแรก มีโอกาสเข้ามาดูเว็ปที่ครูเขียนไว้หลายครั้ง ครูเขียนได้ดีมีสาระมากหนูได้ความรู้เยอะเลยจากการเข้ามาอ่านสาระดี ๆ ที่ครูโพสต์ไว้ ภาพวงโปงลางที่ครูสร้างขึ้นที่ด.ต.น.หนูยังจำได้เสมอไม่เคยลืม และจำบรรยากาศดี ๆในสมัยที่ได้เรียนกับครู อยากเห็นบรรยากาศเรือนไทยที่ร่มรื่นอีกครั้ง โรงเรียนจะพัฒนาอีกมากหากได้ครูดี ๆ กลับไปสอนที่ด.ต.น.อีกครั้ง อยากเห็นวงโปงลางของครูกลับมาอีกครั้ง ยังไงก็จะขอเป็นกำลังใจให้ครูเสมอนะคะ
  จากศิษย์เก่า ด.ต.น.

 15. ตอนนี้หนูอยู่ปี 4 ก็ยังฝึกสอนและเหลือเวลาอีก1ปีก็จะจบแล้ว อยากได้คำแนะนำในการเตรียมสอบบรรจุยังไงก็ขอให้ครูช่วยแนะนำด้วยนะคะ

 16. อาจารย์สอนอยู่ ดอนตะหนินหรอครับ
  อาจาร รู้จัก ลูกศิษย์ที่ชื่อ สมจิตร โกสุม ปะครับ

 17. ดีใจจังเห็นลูกศิษย์เข้ามาเยี่ยมหลายคน สำหรับปาหนันนะ ดีใจนะที่มีคนเห็นความสำคัญของการเป็นครู ได้ฝึกสอนที่ร.ร.บุญวัฒนา คงเห็นร่องรอยวงโปงลางที่รุ่นพี่เราเขาเคยไปสร้างชื่อไว้ …ตอนนี้ไม่รู้เป็นอย่างไร ครูก็คิดถึงบรรยากาศที่ดอนตะหนินเหมือนกัน แต่ชีวิตเราต้องเดินไปข้างหน้า อนาคตเราไม่รู้ ไม่แน่คงกลับบ้านเราในสักวัน สำหรับการเตรียมตัวสอบครูนั้น ก็มีหนังสือเตรียมสอบหลายสำนัก คนที่สอบได้นอกจากอ่านมากกกก..แล้ว บางคนก็ไปติวด้วย แต่ถ้าเราความจำดีอ่านเองก็ได้ สอบไปหลายๆ เขต ความจำก็ว่าด้วยเรื่องกฏหมาย และเรื่องหลักสูตร วิเคราะห์หน่อยก็เรื่องการสอน หรือวิชาเอก แต่ไม่ต้องกังวลอะไรให้มาก อัตราครูเขากำลังต้องการ เรามีโอกาสแน่นอน

 18. สำหรับเด็กบ้านเหลื่อมไม่ทราบว่าอยู่คุ้มไหนครับ …หนองใหญ่หรือเปล่า …สมจิตร โกสุม ก็ลูกศิษย์ของครูเองแหละ สอนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 …! มีอารายรึเปล่า 🙂

 19. สวัสดีค่ะ..
  เข้ามาชื่นชมและยินดีกับครูอนนท์ด้วย
  ที่มีลูกศิษย์ลูกหาได้ดิบได้ดีไปก็เยอะ
  น่าชื่นใจแทนในความเป็นครูผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่
  อยากเห็นครูผู้มีอุดมการณ์แบบครูอยู่เต็มไปหมดในประเทศไทย
  สนใจ ICT เหมือนกัน ยังไงก็ขอคำชี้แนะด้วยนะคะ
  ส่วนใหญ่ก็ลองผิดลองถูกเอง แต่ไม่ค่อยเก่งการใช้คอมพ์
  และอ่านภาษาคอมพ์ไม่ค่อยเข้าใจ แต่ก็ชอบเล่นและลองไปเรื่อย
  ที่โรงเรียนก็มีวงโปงลางเหมือนกัน มีครูจากทางอีสานมาก่อตั้ง
  ได้ออกงานใหญ่มาหลายครั้งแล้ว
  ขอให้ครูเป็นครูที่สมบูรณ์แบบและทรงคุณค่าสำหรับเด็กๆผู้อยู่ห่างไกลแบบนี้ตลอดไป
  ขอชื่นชมด้วยความจริงใจ
  ครูเพียงใจ

 20. คิดถึงอาจารย์มากค่ะตอนนี้หนูมำงานอยู่ที่ เกาะพะงันเป็นร้านยาขายยาค่ะ อยากติดต่ออาจารย์ แต่ไม่มีเบอร์โทร และยังไม่ได้กลับบ้าน จาก ลูกหมี

 21. อาจารย์ว่าเป็นผู้ช่วยเผสัชกรดีไหมค่ะ หนูจบผู้ช่วยพยาบาลแต่ทำงานเป็นผู้ช่วยเผสัชกร คิดถึงอาจารย์ อาจารย์มีแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ หนูไม่เห็นรู้เลย

 22. ดีใจ แถมประหลาดใจว่าหาครูเจอได้ไง ..คนอื่นก็หาเจอโดยที่ครูไม่เคยบอกใครเลย … อยากได้เบอร์โทรครูก็ไปหาที่เว็บ ร.ร.ครูสิ เบอร์เว็บมาสเตอร์นั่นแหละ ที่ http://tl-school.com
  เป็นผู้ช่วยเภสัชน่ะดีแล้ว และผู้ช่วย “เผสัชไม่เคยเห็นเดะ ” ตั้งใจทำงานนะ (ครูกลับบ้านก็ได้คุยกับแม่หมีด้วยล่ะ)

 23. จะกี่ปีกี่ปีหนูไม่เคยลืมอาจารย์ แต่อีกอย่างก็ไม่เคยเขียนภาษาบ้านตัวเองถูกทั้งหมดสักที อาจารย์ค่ะตอนนี้อาจารย์สุพัฒน์เป็นอย่างไรบ้างหนนูโทรหาอาจารย์ไม่ติดมา 4 ปี แล้ว อุ้ย!เกือบลืม อาจารย์ค่ะ โรงเรียนปิดภาคเรียนแล้ว อาจารย์พาแฟนมาพักผ่อนที่ เกาะพะงันบ้างสิค่ะ สายดีนะค่ะหนุรับประกันผู้คนไม่เยอะมาก มีมุมถ่ายภาพสวยๆด้วย ไทยเที่ยวไทยก่อน…..อย่าพึงไป- อียิปต์, จีน, และประเทศแถบยุโรปเลย
  รักและเคารพอาจารย์เสมอ ลูกหมี

 24. สวัสดีค่ะจะกี่ปีกี่ปีหนูไม่เคยลืมอาจารย์ แต่อีกอย่างก็ไม่เคยเขียนภาษาบ้านตัวเองถูกทั้งหมดสักที อาจารย์ค่ะตอนนี้อาจารย์สุพัฒน์เป็นอย่างไรบ้างหนนูโทรหาอาจารย์ไม่ติดมา 4 ปี แล้ว อุ้ย!เกือบลืม อาจารย์ค่ะ โรงเรียนปิดภาคเรียนแล้ว อาจารย์พาแฟนมาพักผ่อนที่ เกาะพะงันบ้างสิค่ะ สายดีนะค่ะหนุรับประกันผู้คนไม่เยอะมาก มีมุมถ่ายภาพสวยๆด้วย ไทยเที่ยวไทยก่อน…..อย่าพึงไป- อียิปต์, จีน, และประเทศแถบยุโรปเลย
  รักและเคารพอาจารย์เสมอ ลูกหมี

 25. ดีใจที่ไม่ลืมครู ได้ยินแค่นี้ครูก็ปลื้มใจแล้ว ตัวครูก็ยังเหมือนเดิม ติดดิน เป็นมิตรกับทุกคน คุยมันได้ทุกเรื่อง ^^ กินมันได้ทุกอย่าง 🙂 555+ (บางอย่างก็ไม่กินเด้อ อย่างเพิ่งแซว) …ไปเป็นชาวเกาะซะแร้ววว…ผิวให้นี่ อยู่โน่นคงพูดฝรั่งไม่ตกโคราชเลยล่ะมั๊ง … ลูกหมี 😀

 26. ขาขึ้น..ขาลง…แล้วขึ้นอีกที
  สรรพสิ่งเมื่อขึ้นสูงสุด ย่อมพลิกกลับมาสู่สามัญ
  อันนี้ผมยังขึ้นไม่ถึงไหนเลย ก็ได้กลับมาสู่จุดสามัญแล้ว
  แต่ก็กำลังพยายามขึ้นไปใหม่โดยใช้สติปัญญาให้มากขึ้น

  ผมพึ่งไปสัมภาษณ์งานใหม่มา
  ผ่านการสอบข้อเขียนจาก 90 กว่าคนมาเหลือ 21 คน
  ผ่านสัมภาษณ์เดี๋ยวจาก 21 คน เหลือ 6 คน
  เมื่อวันศุกร์ที่แล้วได้เข้าชิงสัมภาษณ์หมู่(แบบลุมกินโต๊ะ) จาก 6 คน จะให้เหลือ 4 คน
  นี่ผมก็ลุ้นสุดๆ ว่าจะติด 1 ใน 4 ไปกับเขาหรือเปล่า เพราะอ่อนสุดเลยทั้งอายุและประสบการณ์ แต่หน้าต่าไม่อ่อนนี่ละครับ ฮาฮา…

  บริษัทน้ำมันนี่มันก็ไม่ใช่ย่อยๆเลยนะครับ เล่นเอาซะเหงื่อตกเลย
  แต่ถ้าติดหรือผ่านรอบนี้ก็เฮ.. แก้บนกับย่าโมที่โคราช ร้องเพลงกราบเท้าย่าโมร้อยรอบจบ เสร็จแล้วก็เตรียมตัวไปเทรนที่อเมริกา
  อยากเห็นจริงๆว่าบารักโอบราม่านี่ตัวเป็นๆ เป็นยังไง?
  สาธุ สาธุ ตื่นเต้น..

  ผมก็มีบล็อกของผม แต่เป็นบล็อกที่เขียนเฉพาะทาง ผมชอบแต่งคำประพันธ์เกี่ยวกับวิชาความรู้ที่มี ว่างๆก็ขอแนะนำตอนนี้เลยละกันครับครูนนท์ เผื่อมีอะไรจะแนะนำให้ผมได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเขาบ้าง?
  ตอนนี้ยังมีกำลังอยู่

  http://samsutgeo11.exteen.com

  นี่เป็น URL Web exteen blog ของผมเชิญชมและแนะนำอะไรด้วยก็ดีครับ มือใหม่อยู่

 27. สวัสดีค่ะ ครู ขอบคุณครู มากนะค่ะสำหรับเบอร์ครูสุพัฒน์แต่
  ครูว่าอย่างไรค่ะเรื่องมาพักผ่อนที่เกาะบรรยากาศดีน่ะค่ะ
  รักและเคารพครูเสมอ

  • อยากไปเที่ยวจริงๆ แหละ แต่ช่วงนี้ครูติดทำผลงานทางวิชาการ มีอบรมเป็นระยะๆ และอีกเหตุผลคือติดถ่ายละครเกาหลีเรื่องนึง นั่นคือเรือง “จนจังกู” 555+

 28. ครูค่ะขอถามน่ะค่ะ วุฒิการศึกษา นายเพรียว ประภาตะนันท์หายจะต้องทำอย่างไรค่ะ

  • มีปัญหาอะไรหรือ …ก็ให้ไปติดต่อที่โรงเรียนเดิมที่เขาจบมานั่นแหละ เอกสารต้นฉบับอยู่ที่นั่น ให้ครูทะเบียน และผอ.เซ็นต์รับรอง ก็สามารถออกใหม่ให้ได้ แต่ต้องไปในวันเวลาราชการนะ …บางทีเราก็ต้องใจเย็นๆ อย่าไปคิดว่าไปปุ๊บต้องได้ปั๊บ ครูทุกคนเขายินดีทำให้ทั้งนั้นแหละ ผลประโยชน์เราเองเราต้องไปติดต่อเอง อย่าฝากคนอื่นไปเอาให้ ที่สำคัญเจ้าตัวต้องไปด้วย ส่วนครูไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นแล้ว เป็นเรื่องของโรงเรียนบ้านดอนตะหนินจ๊ะ 😀

 29. น่าเศร้าครับที่ยังไม่สำเร็จ
  แต่ก็พยายามต่อไปอีกตามเคย
  อดไปดูบารัก อดเลยตกสัมภาษณ์รอบชิง

  ขอให้มีความสุขวันปีใหม่ไทยเราครับ
  ส่วนผมวันนี้จะกลับบ้านและอีกสักวันสองก็จะกลับบ้านตัวเองอีกที
  วันศุกร์หน้านี้ก็มีสัมภาษณ์กับเชฟร่อน พยายามอีกตามเคย

 30. สวัสดีค่ะครูอนนท์ ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะ ชื่อทรายค่ะ เรียนอยู่ปีสุดท้ายที่เจมส์คุก ยูนิ ออสเตรเลีย เป็นลูกครูมาตั้งแต่เกิดละค่ะ แม่มีปัญหาคือ แม่เป็นครูมาตั้งแต่อายุ 19จนตอนนี้ 54 แต่ปรับตัวไม่ได้ในเรื่อเทคโนโลยี หรือระบบต่างๆมากมาย ทรายเลยหาดูข้อมูลช่วยแม่ จนมาเจอเวปอาจารย์อนนท์ ชื่นชมว่าเป็นอาจารย์สมัยใหม่ แต่มีความเป็นครูในจิตวิญญาณ เลยอยากรู้จักเพื่อขอคำแนะนำไปช่วยแม่ที่เมืองไทยหน่อยนะคะ ถ้าอาจารย์ไม่รังเกียจ sandy_rapatsorn@hotmail.com ค่ะ
  ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

 31. สวัวดีค่ะ คุณครู จำหนูได้หรือเปล่า ลูกศิษย์ของคุณครูไงค่ะ

  ตอนนี้หนูเรียนที่จ.นครปฐม เรียนปวส.1 การจัดการนะค่ะ

  ไม่ได้เจอคุณครูตั้งนานแล้วนะค่ะ สบายดีหรือป่าว มีเด็ก ๆ กี่

  คนแล้วค่ะ ตอนนี้คุรครูสอนอยู่ที่ไหนหรอค่ะ หนูขอไปก่อนนะ

  ค่ะ แล้วจะเข้ามาใหม่

 32. @ทราย ยินดีครับ ครูเรายังไงก็ช่วยเหลือกันครับ @ศิรินทิพย์ ดีใจที่ยังจำครูได้และตามครูเจอ เก่งมาก แสดงว่าเก่งคอมพิวเตอร์มากขึ้นแล้ว ไม่เสียแรงที่สอนไป 55 ครูอยู่โรงเรียนบ้านทองหลาง อ.คง ห่างจากบ้านเราประมาณ 24 ก.ม. ไม่รู้จะได้ย้ายกลับปีไหนนะ คิดถึงพวกเราทุกคน ขยันตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ รักษาตัวรอดในสังคมที่มีการแข่งขันให้ได้ ที่สำคัญต้องเป็นคนดีครับ

  ครูอนนท์

 33. ขอบคุณค่ะ แต่ตอนนี้หนูเปลี่ยนชื่อเป็นรัศมี ไชยวังราช แล้วนะค่ะ

  หนูกลัวว่าคุณครูจะจำหนูไม่ได้ ตอนนี้หนูเรียนหนักมากเลยค่ะ

  ไม่ได้กลับโคราชเลย คิดถึงคุณครูนะค่ะ อยากกลับไปเยี่ยมร.ร.

  บ้าง แต่ไปก็อยู่ในช่วงปิดเทอมพอดี แล้วเมื่อไรคุณครูจะย้ายกลับ

  มาสอนที่บ้านเราค่ะ หนูอ่านความคดเห็นของพี่สุวัตน์แล้ว หนูก็มี

  ความคิดเห็นเหมือนพี่เค้าค่ะ คุณครูดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ

 34. ขอบใจที่เป็นห่วงครูนะ… สักวันคงจะไปสอนที่เดิมจ๊ะ ตั้งใจเีรียนนะ
  อืม ทำไมเปลี่ยนชื่อเสียล่ะ ศิรินทิพย์ก็เพราะดีนะ รัศมีก็โอ.เค.ล่ะ สงสัยแม่ไปดูดวงมา 555+
  ตั้งใจเรียนนะ เป็นคนดี นึกถึงคำสอนของครูไว้ ไ้ด้ดีแน่นอน

 35. ขอบคุณค่ะ แม่หนูเค้าไปดูดวงจริงๆ ค่ะ บอกให้เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนจะไม่ดีกับตัวหนูเอง ก็เลยต้องชื่อรัศมี หฯไม่ชอบเลยนะค่ะ
  แต่ก็ต้องเปลี่ยน เพราะความสบายใจของแม่หนูค่ะ

 36. สวัสดีคับผมเอ้นะคับ
  หวังว่าครูคงจำผมได้นะคับ
  ครูสบายดีเปล่าคับ
  ผมเข้ามาดูเว็บครูบ่อยๆ
  มาอ่านความคิดเห็นของพี่ๆ น้องๆและของครู
  ผมก็คิดเหมือนกันกับทุกคนคับ
  ที่ว่าอยากให้ครูกลับมาสอนที่ดอนตะหนิน
  ผมอยากเห็นวงโปงลางที่เคยเห็นสมัยเด็กๆ
  มันเป็นภาพที่น่าจดจำอย่างยิ่ง
  คับตอนนี้ผมก็เรียนทางด้านสาธารณสุขศาสตร์
  อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยู่ปีสามแล้วคับ
  ตอนนี้เรียนหนักมากคับ

 37. ยินดีกับสมชายด้วยนะ .. ขอให้ขยันตั้งใจ อดทน ลำบากบ้างตอนนี้ แล้ววันข้างหน้าเราก็จะสบาย นึกถึงพ่อแม่ นึกถึงความลำบากของท่าน ที่ท่านอดทนทำเพื่อเรานะ … ส่วนเรื่องกลับดอนตะหนิน ใจนึงครูก็อยากกลับไปนะ สักวันต้องกลับไปแน่นอน 🙂

 38. สวัสดีครับครูอนนท์ สบายดีหรือเปล่าคับ ยังจำพิทักษ์ได้ไหมครับ ว่างๆโทรคุยกันบ้างนะคับ 081-7094862
  รักและเคารพเสมอครับ

 39. จำได้ทุกคนเลยนะ เป็นไงบ้่างนายพิทักษ์ ตอนนี้คงเป็นเสี่ยพิทักษ์แล้วนะ 🙂 ถ้าได้กลับบ้านก็มาเยี่ยมกันหน่อยเด้อ

 40. สวีสดีค่ะคุณครู สบายดีหรือป่าวค่ะ

  ที่บ้านฝนตกหรือป่าว ที่นครปฐมตกทุกวันเลยค่ะ

  คิดถึงคุณครูนะค่ะ

 41. สวัสดีค่ะครูอนนท์
  พอดีว่าจะได้ไปสอนที่วัดพุทธรังษ๊ธันวานี้ค่ะ อยากทราบข้อมูลบางอย่างค่ะ สามารถติต่อครูอนนท์ทางอีเมล์หรือทางเฟสบุ๊คได้หรือไม่คะ..
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
  ครูต่าย

 42. สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพรัก อาจารย์สบายดีหรือป่าวค่ะ ตอนนี้หนูเรียนอยู่ ปวช. 2 การเลขานุการ ที่อาชีวนครปฐม แต่ตอนนี้ฝึกงานแล้วค่ะอยู่ที่อำเภอ อาจารย์คงจำหนูได้นะค่ะ หนูมาเรียนที่นี่แต่ความรู้สึกก้ไม่เหมือนอยู่บ้านเรา แต่มันก็มีอะไรแปลกๆ ที่น่าสนใจเหมือนกัน ตอนนี้มีงานองค์พระวันนี้วันสุดท้ายแล้ว
  หนูอยากให้อาจารย์ลองมาเที่ยวดูบ้างสนุกดีนะค่ะ มากราบพระร่วงฯ อาจารย์ค่ะถ้าอาจารย์อ่านเจอของหนูอาจารย์ช่วยตอบหนูทีนะค่ะ

 43. สวัสดีครับครูอสนนท์ คนบ้านเดียวกัน กลับมาทักทาย นานๆครั้งลูกศิษย์ลูกหามากมีดีแท้ๆ
  ตอนนี้สบายดีหรือเปล่าน้อ? ส่วนผมตอนนี้ก็เป็นคนใต้ห่างไกลย่าโมมาอีกหน่อย ได้เป็นพนักงาน ปตท.สผ สมใจแล้ว
  ได้กลับมาทักทาย ส่ำบายดีบ่?

 44. วัดดีคะอาจารย์ อนนท์ อาจารย์จำหนูได้ไม หนู ปวีณา แท่นนอก ( ตูน ) ที่รุ่นหนู จะ มี ไอ้อ้อ ไอ้กล้วยคะ อาจารย์ คงสบายดี และลูกศิษย์คนนี้ รู้สึกภูมิใจมาที่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์คนนนี้ …. สุดท้ายขอให้อาจารย์ มีสุขภาพร่างการแข็งแรง รำรวยเงินทองคะ

  สู้ๆๆๆ สู้ ๆๆๆ

 45. ครูสบายดีครับ ยินดีที่ได้พบกันบนอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง กลับบ้านเมื่อไหร่ก็มาเยี่ยมครูได้เด้อ โดยเฉพาะช่วงปิดเทอม ครูก็ไปๆ มาๆ บ้าน-โรงเรียน เหมือนเดิม

 46. สวัสดีครับคุณครูอนนท์ที่เคารพอย่างสูง
  ผมโบ้นะครับ
  เป็นอย่างไรบ้างครับ สบายดีหรือเปล่าครับ
  ส่วนผมสบายดีครับ
  ตอนนี้ผมทำงานแล้วทำอยู่ที่ บ.อัลฟาน่า(JVCเดิม) โรงงานเดียวกันกับพี่โย่งครับ
  ….

 47. ผมเองก็จบ ปี 2533 เหมือนกันครับ อยู่ 6/3 ห้องกลางๆ เรียนก็ไม่เก่งมาก ไม่โง่มาก พอได้ตกฟิสิก เคมี มาก
  อยู่ห้องเดียวกับสมภาร สานคล่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s